ส่วนที่ 1 ข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร
ตำแหน่งที่สมัคร*
Brand*สาขา*ตำแหน่ง*
1.
2.
 
ประเภทการสมัครงาน


สามารถเลือกวันและเวลาทำงานได้
(เวลาทำงานอย่างน้อย 4 วัน/สัปดาห์ และแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 4 ชม.)
จาก ถึง
จาก ถึง
จาก ถึง
จาก ถึง
จาก ถึง
จาก ถึง
จาก ถึง
 
เงินเดือนที่ต้องการ    จาก  ถึง บาท/เดือน
วันที่เริ่มงานได้ *


(เช่น 25/06/2008-รูปแบบ วว/ดด/ปปปป(คริสตศักราช))
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานของ Major Cineplex Group จาก*
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร
อินเทอร์เน็ต
สถาบันการศึกษา
ป้ายประกาศ
การแนะนำ/เพื่อน
จดหมาย/โทรศัพท์
กรมการจัดหางาน